Single work

ระบบคลังสินค้าออนไลน์

Description
  • เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดสินค้าได้
  • เพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่สินค้า
  • เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ดูแลระบบ  สมาชิก
  • ดูรายละเอียดสินค้าในคลัง สินค้าขายดี  สินค้าที่เหลือ  สินค้าที่หมด  สินค้าที่เหลือน้อย
  • ดูรายละเอียดเฉพาะของสินค้าแต่ละรายการได้
  • ออกรายงานการขายสินค้า   ยอดคงเหลือสินค้า   และรายงานตามวัน เดือน ปี ที่ระบุ
  • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าหมด   สินค้าเหลือน้อย
  • ระบบตั้งค่าการใช้งาน
  • แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์   เปลี่ยนรหัส
  • ระบบจัดการออเดอร์
Summary
Share